1.) Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky drevofuz.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.drevofuz.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávatela) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebitela) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.drevofuz.sk je Michal Balberčák, Korytnická 2, 821 06, Bratislava zapísaný Okresným súdom Bratislava I, číslo živnostenského registra: 110-210146, IČO: 46 432 906, DIČ: 1080907663.
Všetky zmluvné vztahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebitel, riadia sa právne vztahy neupravené obchodnými podmienkami drevofuz.sk zákonom c. 40/1964 Z. z. Obciansky zákonník, v platnom znení, zákonom c. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebitela, v platnom znení a zákonom c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebitela pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikatel, riadia sa právne vztahy neupravené obchodnými podmienkami drevofuz.sk zákonom c. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2.)Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávatel a na druhej strane spotrebitel, ktorý nemohol individuálne ovplyvnit obsah dodávatelom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy
Predávajúci (dodávatel) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebitelskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikatelskej cinnosti. Je to podnikatel, ktorý spotrebitelovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikatel, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikatelov dodáva kupujúcemu výrobok
Spotrebitel (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebitelskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikatelskej cinnosti
Kupujúci, ktorý nie je spotrebitelom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikatelskej cinnosti
Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom dorucenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddelitelnou súcastou kúpnej zmluvy.
Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v case odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutocnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3.)Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebitela pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebitel právo odstúpit od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
Spotrebitel je povinný najneskôr do 14 dní odo dna odstúpenia od zmluvy zaslat tovar spät alebo ho odovzdat predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podla prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný den lehoty.
Odstúpit od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátit z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
V prípade, ak spotrebitel už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátit v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebitel vráti objednaný tovar poškodený, ciastocne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázat, uhradit zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebitelom za objednaný tovar.
Spotrebitel je zároven povinný v odstúpení od zmluvy uviest kontaktné údaje a císlo úctu, na ktorý má byt uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete TU. Predávajúci je povinný bez zbytocného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dna dorucenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátit spotrebitelovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s nou. Predávajúci nie je povinný vrátit spotrebitelovi platby podla odseku 1 pred tým, ako mu je tovar dorucený alebo kým spotrebitel nepreukáže zaslanie tovaru spät predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

4.)Zodpovednost za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dlžke 24 mesiacov. Záruka zacína plynút od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezriet si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomit predávajúceho. V prípade ak:

sa jedná o chybu odstránitelnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, vcas a riadne odstránená bez zbytocného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymenit vždy chybný tovar za bezchybný, pokial to kupujúcemu nespôsobí závažné tažkosti
sa jedná o chybu neodstránitelnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byt tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpit
sa jedná o chybu neodstránitelnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byt tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zlavu z ceny
sa jedná o chybu odstránitelnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väcší pocet chýb vec riadne užívat, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpit
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v prícinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Na žiadost kupujúceho je predávajúci povinný poskytnút záruku písomnou formou tzn. vydaním zárucného listu. Pokial predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah urcí v zárucnom liste. Zárucný list musí obsahovat meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, ICO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožnuje, postací namiesto zárucného listu vydat doklad o kúpe.
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázat uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným zárucným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podla týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybavit bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dna uplatnenia reklamácie, pokial sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

5.)Platobné podmienky

V internetovom obchode www.drevofuz.sk môže kupujúci uhradit kúpnu cenu týmto spôsobom:

dobierka – najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru (Slovenská pošta).

bankový prevod – po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Tatra Banka a.s.. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.

6.)Dodacie podmienky

Dodacia lehota zacína plynút dnom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomit kupujúceho a dohodnút sa s ním na dalšom postupe. Cena dopravy je 3,90 Eur pri dorucení dobierkou a 2,90 Eur pri platbe prevodom na účet. Internetový obchod www.drevofuz.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom Slovenskej pošty. Doručenie zásielky v prípade personalizovaných produktov je do 14 pracovných dní a pri sériových produktoch do 5 pracovných dní. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v case dorucenia zdržiavat na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte dorucit zásielku do zamestnania).

7.)Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné a bez dalšieho navýšenia. Prevádzkovatel stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konecná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky. Dodávatel si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovat a ten musí s úpravou ceny súhlasit. V opacnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávatelom stornovaná.

8.)Zlavy a zlavové kupóny

V prípade, že zlava alebo zlavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zlavy ci zlavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zlavy alebo zlavového kupónu odmietnut. V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnost vybavit objednávku bez tejto zlavy, ci uplatneného kupónu. Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zlavy sú priložené bud priamo k zlave (formou písanej informácie) alebo je u zlavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zlavy podrobne opísané. Každú zlavu, alebo kupón je možné uplatnit iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznat duplicitnú zlavu. V prípade, že je hodnota darcekovej poukážky ci zlavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza nanový kupón a nevycerpaná suma sa spätne neprepláca.

9.)Vyjadrite svoj názor

V priebehu nasledujúcich 14 dní Vám bude zaslaný hodnotiaci dotazník. Môžete sa tak podelit o svoje skúsenosti s nákupom a tovarom s ostatnými. Budeme velmi radi, ak dotazník vyplníte.

10.)Elektronická faktúra

Doklad o zaplatení objednávky je pre zákazníka vystavený formou elektronickej faktúry. Túto si môže kedykolvek stiahnut z odkazu v e-mailovom potvrdení o expedícii balíka. Elektronickú faktúru je možné si stiahnut v klientskom úcte ci si ju vyžiadat prostredníctvom e-mailovej adresy info@drevofuz.sk

11.)Záverecné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za úcelom jej splnenia a dalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebitelovi známe z vlastného procesu uskutocnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvorit aj v iných jazykoch, pokial to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnost opravovat chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožnujú spotrebitelovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 28.11.2016. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podla zákona c. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.